Alandia Försäkrings omstruktureringsåtgärder fortskrider

De intentionsavtal som Alandia Försäkring meddelande om den 17 april har resulterat i affärsöverlåtelseavtal samt beslut om fusion. De samarbetsförhandlingar som inleddes i slutet av april har slutförts.

Försäkringsaktiebolaget Alandia och LokalTapiola Sydkusten skrev den 25 juni under ett affärsöverlåtelseavtal och en plan för överföring av försäkringsbestånd gällande Alandias försäkringar inom försäkringsgrenarna Personligt Olycksfall och Reseförsäkring. Planen för överföring av försäkringsbestånd har den 28 juni lämnats in till Finansinspektionen. Under hösten ska respektive parts bolagsstämmor och Finansinspektionen ännu fatta de slutliga besluten innan beståndsöverföringen kan ske den 1 januari 2019.

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia och Veritas Pensionsförsäkring skrev den 27 juni under en fusionsplan vilken den 29 juni lämnades in till Finansinspektionen. Även i detta fall ska respektive bolags bolagsstämmor och Finansinspektionen fatta de slutliga besluten under hösten innan fusionen kan verkställas den 31 december 2018.

Arbetet fortskrider även kring bildandet av ett fastighetsbolag och sedan april har ett intentionsavtal ingåtts med Sjömanspensionskassan om att även deras bestånd av fastigheter på Åland kunde föras in i det nya fastighetsbolaget. Fastighetsbolaget kommer att bli en av de största privata fastighetsägarna på Åland.

De samarbetsförhandlingar som med anledning av ovanstående arrangemang påbörjades i april och berörde sammanlagt 54 anställda har avslutats. Av den berörda personalen kommer 5 personer att övergå till LokalTapiola Sydkusten, 4 personer kommer att övergå till Veritas Pensionsförsäkring och 6 personer kommer att övergå till det nya fastighetsförvaltningsbolaget. Utöver dessa har 8 personer inom Alandia försäkring erbjudits ett avgångspaket vilket samtliga har accepterat.

Då ovanstående processer nu så småningom kan läggas bakom oss kan Alandia Försäkring blicka framåt genom att fortsätta expandera och utveckla de sjö- och marinrelaterade försäkringsprodukterna. Hittills i år har detta bland annat genomförts med ett samarbete med Norwegian Brokers i Norge gällande distribution av fritidsbåtsförsäkringar samt genom en bra tillväxt inom den nordiska och internationella kaskoförsäkringsmarknaden. Genom denna expension kommer premieintäkten 2018 för Alandia-koncernen att överstiga den för 2017 även exklusive de avyttrade verksamheterna.

För ytterligare information, kontakta:

Tony Karlström, vd för Alandia Försäkring

E-post: tony.karlstrom@alandia.com

Telefon: +358 40 509 4874