Nya regler för svensk nationell sjöfart

Från och med den 1 april 2018 tillämpas nya funktionsbaserade regler av Transportstyrelsen avseende de krav som ställs på redare samt på fartygets konstruktion och utrustning för fartyg som används yrkesmässigt, för fartyg som är längre än 15 meter och för fartyg som transporterar fler än 12 passagerare.

De nya föreskrifterna anger hur fartygen ska vara utformade, utrustade, lastade, underhållna, kontrollerade och dokumenterade, samt hur det systematiska sjösäkerhets- och arbetsmiljö-arbetet ska bedrivas. Föreskrifterna och de allmänna råden syftar till att främja sjösäkerheten, arbetsmiljön och skyddet för den marina miljön och är utformade i form av ett funktionsbaserat regelverk.

Ett funktionsbaserat regelverk innebär att Transportstyrelsen anger vad som ska uppnås istället för att ange exakt hur det ska göras. Ett exempel på detta är att Transportsstyrelsen i det funktionsbaserade regelverket inte exakt anger vilka läkemedel och medicinsk utrustning som ska medföras ombord på fartyget, istället anger regelverket att fartyget ska ha nödvändig medicinsk utrustning ombord.

Regelverket med den formella beteckningen Transportstyrelsens föreskrifter (2017:26) och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart har varit i kraft sedan 1 juni 2017 för fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är längre än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.  De nya föreskrifterna komma att omfatta svenska passagerarfartyg oavsett skrovlängd och för övriga svenska fartyg med en skrovlängd av minst 5 meter, men de nya reglerna tillämpas etappvis.

  • 1 juni 2017 för fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är längre än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.
  • 1 april 2018 för alla fartyg som är längre än 15 meter och fartyg som transporterar fler än 12 passagerare.
  • 1 april 2019 för fartyg mellan 5 och 15 meter som transporterar högst 12 passagerare.

Vissa fartyg omfattas inte av dessa krav. Undantagna från kraven är bland annat fartyg som omfattas av krav på internationellt säkerhetscertifikat, fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, fartyg som omfattas av rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver, fritidsfartyg med en skrovlängd av 24 meter eller mindre, existerande fritidsfartyg med en bruttodräktighet mindre än 100, fartyg i inlandssjöfart, eller örlogsfartyg.

Efterlevnaden av de funktionsbaserade reglerna sker främst genom egenkontroll av redaren, som sedan ska intyga att fartyget är kontrollerat och sjövärdigt. Uppgifterna skall rapporteras till transportstyrelsen via myndighetens e-tjänst. Efter att uppgifterna rapporterats till myndigheten utfärdats ett intyg av myndigheten som ska finnas ombord på fartyget och vara synligt för eventuella passagerare. Ett fartyg som inte genomgår de obligatoriska kontrollerna inom utsatt tid får inte användas i yrkesmässig trafik.

Närmare information om regelverket här du läsa här.