Alandia bytt bolagsform till publikt försäkringsaktiebolag

Alandia pressmeddelande 18.10.2019

 

Alandia bytt bolagsform till publikt försäkringsaktiebolag

 

Alandia är nu ett publikt försäkringsaktiebolag. Finansinspektionen har godkänt den nya bolagsordning som Alandias bolagsstämma godkände i maj och den nya bolagsordningen är införd i handelsregistret. Bolagsordningen har förenklats, möjliggör att bolagets aktier kan anslutas till värdeandelssystemet efter styrelsen beslutad anmälningsdag och den tidigare hembudsklausulen har tagits bort. Alandias styrelse har 17.10 beslutat att Alandias aktier ska anslutas till värdeandelssystemet. Alandia är ett onoterat bolag och ett beslut om en eventuell notering har inte tagits.

Bolagets officiella firmanamn har ändrat från Försäkringsaktiebolaget Alandia till Alandia Försäkring Abp, men varumärket ”Alandia” används fortsättningsvis i första hand vid extern kommunikation. Namnbytet föranleder inga åtgärder av Alandias kunder. Bolagets ändamål är fortsättningsvis att bedriva försäkringsrörelse och dess hemort är Mariehamn.

”Det nya firmanamnet används i de sammanhang där det är viktigt att den juridiska personen identifieras. Exempel på tillfällen där Alandia Försäkring Abp kommer att användas är i avtal, försäkringsbrev, försäkringsvillkor, fakturor, bokslut och myndighetskontakter. Alandia kommer framledes att även ge ut ett halvårsbokslut. Namnbytet föranleder inga åtgärder av våra kunder då befintliga avtal inte behöver ändras, utan namnändringen beaktas i samband med förnyelser av avtal. För bolagets ägare, kunder och andra intressenter innebär förändringen en ökad transparens, vilket i sig också gynnar Alandia”, säger Alandias verkställande direktör Tony Karlström.

”Alandias styrelse har 17.10 tagit beslut om att Alandias aktier ska anslutas till värdeandelssystemet och tidtabellen för denna. Alandia kommer i oktober att kontakta sina aktieägare med meddelande, anvisningar och blankett för registreringsansökan till värdeandelssystemet. Anmälningstiden är 15.1.-30.1.2020 och bolagets aktier ska finnas i värdeandelssystemet 31.1.2020. Något beslut om att notera Alandia har dock inte fattats. Vår bedömning är att ett publikt bolag blir mer konkurrenskraftigt då det blir mer transparent gentemot kunder, samarbetspartners och ratinginstitut samt att den publika bolagsformen stöder den tillväxtstrategi som bolaget gått in för år 2018”, säger Alandias styrelseordförande Stefan Björkman.

 

Mer information:

Tony Karlström
VD, Alandia
+ 358 40 509 4874
tony.karlstrom@alandia.com

Stefan Björkman
Styrelseordförande, Alandia
+358 50 632 19
stefan.bjorkman@konstsamfundet.fi