Vanliga frågor och svar

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar från våra kunder. Om frågan du söker svar på inte finns med, kontakta oss så hjälper vi dig! Detaljer rörande vissa av frågorna, till exempel Alandia Assistans och vinterförvaring av båt, hittar du i våra villkor.

Hur stort ska försäkringsbeloppet vara?

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Hur högt är ansvarsförsäkringens maximala ersättningsbelopp?

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 20 miljoner kronor vid personskador och 10 miljoner kronor vid sakskador.​

Vad är Alandia Assistans?

Tillägget Assistans ingår utan kostnad tillsammans med Alandias Helförsäkring. Med tillägget ersätter Alandia vissa kostnader som till exempel bogsering till närmaste säkra hamn. Ur försäkringsvillkoren:

Alandia assistans ersätter kostnader för assistansåtgärder även om båt och besättning inte befinner sig i ett nödläge och om behovet uppstått till sjöss eller i hamn utan fast vägförbindelse. Alandia assistans gäller även inom utvidgat giltighetsområde.​

Kostnader ersätts för​:

  • transport av reservdelar/bränsle vid en händelse med maximalt 3.000 kronor​
  • bogsering till närmaste säkra hamn med maximalt 15.000 kronor​
  • logi och hemresa för högst 5.000 kronor om behovet av assistans uppstått mer än 25 sjömil från hemmahamnen.​
När måste jag ta upp båten?

Vår båtförsäkring gäller året runt oberoende om du förvarar den på land eller i vattnet. Om du förvarar båten i sjön under vintern tillkommer ytterligare aktsamhetskrav för att försäkringen skall gälla utan nedsättning: ​

  • Båten skall ligga på en skyddad och lämplig plats. ​
  • Båten skall ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken samt hållas länsad och fri från snö och is som kan påverka båtens flytförmåga. ​
  • Kulventiler, genomföringar, slangar, kranar, tömningsställen och övrig utrustning i vatten- och avloppssystemen skall vara frostskyddade. ​
  • Inombords skall båten hållas frostfri och vattnet runt båten isfritt. ​

Försäkringen ersätter inte för skador till följd av gång i is.

Vad är elektroniskt stöldskydd?

Ett elektroniskt stöldskydd kan till exempel vara en startspärr, som hindrar obehöriga från att starta motorerna, eller en spårsändare/positionslarm, som larmar om båten flyttas.​

Vem får använda båten eller vattenskotern?

Försäkringen gäller även då du lånar ut båten eller vattenskotern, så länge föraren är 15 år eller äldre. Försäkringen gäller inte vid uthyrning eller charter.​

Hur ska jag låsa trailern för att försäkringen ska gälla?

Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.​

Min vattenskoter har ingen elektronisk startspärr, hur gör jag då?

För att du ska kunna försäkra din vattenskoter hos oss ska den antingen ha startspärr eller spårsändare/positionslarm. Om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig!

Jag vill ha autogiro, hur gör jag?

Autogiromedgivande skapar du via din bank. Logga in på din internetbank och lägg till Försäkringsaktiebolaget Alandia som betalningsmottagare. ​

Hur anmäler jag en skada? ​

En skada skall så fort som möjligt anmälas till Alandia. En skriftlig skadeanmälan lämnas in på hemsidan eller per post inom fyra veckor. I villkorets punkt 13 finns mera information om hur du går till väga. 

Hur gör jag för att få e-faktura? ​

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Du hittar oss under namnet Alandia båtförsäkring/Försäkringsaktiebolaget Alandia. ​

Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.​

Hur kan jag göra ändringar i försäkringsskyddet?

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till info@alandia.se eller ringa oss på tel +46 (0)8 – 630 02 45​

Vart vänder jag mig med frågor gällande faktura, betalningar och kontonummer? 

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45

Hur gör jag adressändring? ​

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45​

Vad ingår i hel- respektive halvförsäkring?​

Alandias halvförsäkring ger ett begränsat skydd för dig som känner dina farvatten väl, och som använder båten på ett sätt som gör att du väljer bort sjöskademomentet. Den ger dig en bra ansvars- och rättsskyddsförsäkring, och ett fullgott skydd då du förvarar och transporterar båten på land. ​

Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med helförsäkringen kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Vad är självriskrabatt och när kan jag använda den?​

Efter två skadefria år hos Alandia får du halverad självrisk om du råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada. Rabatten avdras från den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. ​

Är försäkringen i kraft vid kappsegling?​

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Hur förbrukas försäkringspremien under året?

Premieförbrukningen varierar under året och är högst under sommarmånaderna då risken för skador är som störst. Fördelningen framgår bäst ur illustrationen nedan:

Gäller försäkringen även i insjöarna?​

Ja, den gäller på alla sjöar och vattendrag i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Till Danmark räknas dock inte Färöarna och Grönland.

Hör min båttrailer till försäkringen?​

Ja, din trailer ingår vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada om den är noterad i försäkringsbrevet. Lagstadgad trafikförsäkring ingår däremot inte och erbjuds inte av Alandia. 

Hör min släpjolle till försäkringen?​

Ja, din släpjolle ingår om den är noterad i försäkringbrevet. ​

 

Läs mer

För mer information, se våra villkor eller läs mer om vår båtförsäkring.