Tillsyn och behandling av sökandes personuppgifter

Personuppgiftspolicy för sökande

 

Tillsyn

Alandia Försäkring är koncernen för Alandia Försäkring Abp och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia.

  • Alandia Försäkring Abp, FO-nr 0145065-2, Org.nr. 502049-4224
  • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, FO-nr 0971621-6

Försäkringsaktiebolagen i koncernen Alandia Försäkring har beviljats koncession i Finland och vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.fi och Dataombudsmannens byrå, www.tietosuoja.fi

Vi verkar även i diverse övriga EU-och EES länder och vår verksamhet övervakas till den delen av respektive övervakningsmyndighet, t.ex. i Sverige av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.se.

Då du söker lediga tjänster hos oss eller skickar in en intresseanmälan behandlar Alandia personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, dataskydds-, försäkringsbolagslagen samt branschspecifika rekommendationer.

Alandia behandlar personuppgifter för sökande enligt gällande lagstiftning ansvarsfullt och skyddar sökandens personliga integritet i alla skeden personuppgiftsbehandlingen. Vid behandlingen av personuppgifter säkerställs en god informationshantering och personuppgifterna omfattas av tystnadsplikt.

 

Insamling och lagring av personuppgifter

Vi erhåller personuppgifter från sökande via platsansökan eller intresseanmälan i syfte att eventuellt ingå ett arbetsavtal.

Personuppgifterna erhålls från dig själv och de parter som du befullmäktigar. I ansökan anger du namn, födelsetid, kontaktuppgifter, utbildningar, tidigare befattningar och arbetsgivare, samt språkkunskaper, och i rekryteringsprocessen kan du eventuellt bli ombedd att ange referenser.

Vi behåller din ansökan och all annan information du har lämnat till oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under den period därefter som du i din ansökan samtyckt till att vi sparar den i eventuellt rekryteringssyfte.

 

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga, men kan komma att sända nödvändiga personuppgifter till rekryteringsföretag och leverantörer av personlighetstester i samband med aktuell rekrytering.

 

Skydd av personuppgifter

Vi hindrar obehöriga från att få tillgång till personuppgifter genom bland annat autentisering och behörighetskontroll för datasystemen, brandväggar och nätsäkerhet. Pappersdokument förvaras i utrymmen som är skyddade med passerkontroll. Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.

 

Registrerades rättigheter

Rätt till insyn och korrigering

Som registrerad har du rätt att granska dina personuppgifter och kräva att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad personuppgift rättas till.  

Närmare information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas av Alandia framgår av registerbeskrivningen, som du kan bekanta dig med längst ner på denna sida.

I registerbeskrivningen får du närmare information om till exempel ändamålet med behandlingen, vilken rättslig grund behandlingen grundar sig på, vilka personuppgifter som behandlingen omfattar, varifrån personuppgifterna samlas in och lämnas ut och hur länge dem sparas. 

Rätt till radering

Som registrerad har du rätt att få dina personuppgifter raderade ifall de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. 

Du har dock inte rätt till radering av personuppgifterna om uppgifterna måste lagras för att uppgöra, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätt till radering av personuppgifter finns inte heller under den tid det finns en laglig skyldighet att spara personuppgifterna. 

Rätt till begränsad behandling   

Som registrerad har du rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta eller att de behandlas enligt lag. 

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsats kan de ändå behandlas om du samtyckt till behandlingen eller om de behövs för att uppgöra, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot behandling

Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter. Om du som registrerad invänder mot behandlingen av personuppgifter får personuppgiften inte längre behandlas vilket kan påverka ditt deltagande i rekryteringsprocessen.

Om det finns en lagenlig skyldighet att behandla personuppgifter har du inte rätt att invända mot behandlingen. Du har inte heller rätt att invända mot behandlingen om personuppgifterna behövs för att uppgöra, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Som ett komplement till din rätt att granska dina personuppgifter så har du även rätt få sådana personuppgifter som du lämnat till oss överförda till dig.

Rätt att få dina personuppgifter överförda finns dock inte om behandlingen av personuppgifterna behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

Begäran om användning av rättigheter

Om du önskar att använda någon av dina rättigheter kan du med följande blankett begäran om nyttjande av registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen ange vilken rättighet du önskar nyttja och om möjligt ange vilka uppgifter din begäran avser och varför du vill använda dig av rättigheten.

Din begäran besvaras utan dröjsmål och senast inom en månad från att vi mottagit din begäran. Om Alandia vägrar att utföra åtgärden enligt din begäran, informerar vi det lagliga skälet till det och bifogar anvisningar hur du kan besvära dig över svaret.

 

Missnöje med behandling av personuppgifter

I fall du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning så kan du vända dig till Alandia Försäkrings dataskyddsombud Lukas Hellman, dpo@alandia.com eller föra ditt ärende till Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå, Bangårdsvägen 9, 6:e vån, 00520 Helsingfors, e-post: tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi

 

Ändring av personuppgiftspolicyn

Alandia Försäkring förbehåller sig rätten att göra ändringar i sin Personuppgiftspolicy, om ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Vi uppmuntrar dig att kontrollera innehållet i personuppgiftspolicyn regelbundet.

 

Länk till registerbeskrivning.