Om du inte är nöjd

Du som försäkringstagaren eller ersättningssökanden har till ditt förfogande olika medel att få ett beslut från oss ändrat. Här hittar du anvisningar för sökande av ändring.  Kontrollera dock alltid noggrant instruktionerna i den besvärsanvisning som bifogats till försäkringsbolagets beslut.

Anvisning för sökande av ändring

Självrättelse

Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande inte är nöjd med ditt ersättningsbeslut eller annat beslut från oss har du rätt att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Försäkringsbolaget skall då korrigera beslutet, om nya utredningar ger anledning till det.

Rådgivning och nämnd som utfärdar rekommendationer om avgöranden

I Sverige ger Konsumenternas försäkringsbyrå opartisk information och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar, http://bankforsakring.konsumenternas.se/, tel 0200-22 58 00.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. ARN är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt pröva konsumenttvister och rekommendera en lösning avseende prövade tvister.
Rådgivningsservicen och nämndens utlåtande erhålls gratis och besluten är att betrakta som rekommendationer.

Dispaschör och Tingsrätt

Du som försäkringstagare eller ersättningssökande har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsbolaget om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut. Tvisten kan handläggas av dispaschör eller av allmän domstol och talan skall väckas inom sex månader från att Alandia gett sitt slutliga beslut.