Tillsyn och behandling av personuppgifter

Alandia Försäkring är koncernen för Försäkringsaktiebolaget Alandia, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia samt Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Alandia Försäkring personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i personuppgifts-, offentlighets-, försäkringsbolags- och olycksfallsförsäkringslagen, samt branschspecifika rekommendationer.

Tillsyn

Alandia Försäkring är koncernen för Försäkringsaktiebolaget Alandia, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia samt Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.
Försäkringsaktiebolaget Alandia, FO-nr 0145065-2, Org.nr. 502049-4224
Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, FO-nr 0971621-6
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, FO-nr 0205049-0

Försäkringsaktiebolagen i koncernen Alandia Försäkring har beviljats koncession i Finland och vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.fi

Vi verkar även i diverse övriga EU-och EES länder och vår verksamhet övervakas till den delen av respektive övervakningsmyndighet, t.ex. i Sverige av Finansinspektionen,www.finansinspektionen.se

Behandling av personuppgifter

Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Alandia Försäkring personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen samt branschspecifika rekommendationer.

Personuppgifterna inhämtas från kunden själv och de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna. Personuppgifter från annat håll inhämtas endast med stöd av lag.

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga om inte den registrerade har gett sitt tillstånd därtill eller utlämnandet stöder sig på lag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra uppgifter till övriga bolag inom koncernen och till andra bolag vi samarbetar med i kundvårds- och marknadsföringssyfte. 

Direkt marknadsföring

Om ni inte vill att era uppgifter används för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, kan ni meddela detta till oss.

Hindrande av obehörig tillgång

Vi hindrar obehöriga att få tillgång till kunduppgifter genom bl.a. autentisering och behörighetskontroll för datasystemen, brandväggar, och nätsäkerhet samt från fysisk tillgång genom låsta och brandskyddade arkiv. Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.

Registerbeskrivning

Datainnehållet i Alandia Försäkrings personregister framgår av registerbeskrivningarna, som ni kan bekanta er med nedan eller på Alandia Försäkrings kontor i Mariehamn. Ni har rätt att granska de personuppgifter som gäller Er själva och kräva att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i registret rättas till. Begäran om granskning och rättelse kan göras vid ett personligt besök med ett undertecknat dokument.