Tillsyn och Alandia Försäkrings personuppgiftspolicy

Tillsyn

Alandia Försäkring är koncernen för Alandia Försäkring Abp och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia.

  • Alandia Försäkring Abp, FO-nr 0145065-2, Org.nr. 502049-4224
  • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, FO-nr 0971621-6

Försäkringsaktiebolagen i koncernen Alandia Försäkring har beviljats koncession i Finland och vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.fi och Dataombudsmannens byrå, www.tietosuoja.fi

Vi verkar även i diverse övriga EU-och EES länder och vår verksamhet övervakas till den delen av respektive övervakningsmyndighet, t.ex. i Sverige av Finansinspektionen, www.finansinspektionen.se.

Personuppgiftspolicy

Vid handläggning av försäkrings- och ersättningsärenden och upprättande av kundförhållande behandlar Alandia personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, dataskydds-, offentlighets-, försäkringsbolagslagen samt branschspecifika rekommendationer. Därutöver tillämpas lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar vid handläggning av lagstadgade olycksfallförsäkringar.

Alandia behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning ansvarsfullt och skyddar kundernas personliga integritet i alla skeden av personuppgiftsbehandlingen. Vid behandlingen av personuppgifter säkerställs en god informationshantering och personuppgifterna omfattas av tystnadsplikt.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifterna inhämtas från dig själv och de parter som du befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna. Personuppgifter från annat håll inhämtas endast med stöd av lag. Uppgifter kan inhämtas bl. a från sjukhus, vårdanstalter, läkare, övriga försäkringsbolag, Folkpensionsanstalten, skatteförvaltningen, polisen samt kreditupplysningsregister.

Alandia Försäkring har rätt att använda kredituppgifter vid bedömningen om en försäkring ska beviljas. Enstaka betalningsanmärkningar är dock inte i sig ett hinder mot att bevilja en försäkring. Flera betalningsanmärkningar i ett kreditregister kan ändå vara ett hinder för att bevilja en försäkring i de fall en objektiv bedömning av betalningsanmärkningarna ger för handen att kunden kommer att försumma betalningen av försäkringspremier. I dessa fall strävar Alandia till att tillsammans med sökande utreda förutsättningarna för att bevilja en försäkring. Om Alandia avslår en ansökan om försäkring får sökanden ett skriftligt motiverat beslut jämte besvärsanvisning.

Kreditupplysningar görs även på våra blivande hyresgäster.

Personuppgifter som samlas in för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism behandlas endast för att förhindra, avslöja och utreda brott. Vi tillämpar gällande lagstiftning för förhindrande av penningtvätt, vars syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att bidra till att dessa avslöjas och utreds samt att effektivisera spårandet och återtagandet av vinningen av brott vilket betyder att vi har en anmälningsplikt enligt lagen. Bolagen har ålagts att alltid konstatera en kunds identitet och anmäla till myndigheterna om det finns skäl att betvivla att medel eller annan egendom som används vid en affärstransaktion har ett lagligt ursprung eller om det finns skäl att misstänka att det används för begående av ett brott som avses enligt lagen. Samma regler gäller bl.a. banker.

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga om inte du gett ditt tillstånd därtill eller utlämnandet stöder sig på lag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra uppgifter till övriga bolag inom koncernen och till andra bolag vi samarbetar med i kundvårds- och marknadsföringssyfte.

Skydd av personuppgifter

Vi hindrar obehöriga från att få tillgång till kunduppgifter genom bl.a. autentisering och behörighetskontroll för datasystemen, brandväggar, och nätsäkerhet. Pappersdokument förvaras i utrymmen som är skyddade med passerkontroll. Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.

Rätt till insyn och korrigering

Som registrerad har du rätt att granska dina personuppgifter och kräva att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad personuppgift rättas till.  

Närmare information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas av Alandia framgår av registerbeskrivningarna, som du kan bekanta dig med längst ner på denna sida eller på något av Alandia Försäkrings kontor.  

I registerbeskrivningarna får du närmare information om till exempel ändamålet med behandlingen, vilken rättslig grund behandlingen grundar sig på, vilka personuppgifter som behandlingen omfattar, varifrån personuppgifterna samlas in och lämnas ut och hur länge dem sparas.

Rätt till radering

Som registrerad har du rätt att få dina personuppgifter raderade ifall de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. 

Du har dock inte rätt till radering av personuppgifterna om uppgifterna måste lagras för att uppgöra, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätt till radering av personuppgifter finns inte heller under den tid det finns en laglig skyldighet att spara personuppgifterna.

Rätt till begränsad behandling   

Som registrerad har du rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta eller att de behandlas enligt lag. 

Vid handläggning av lagstadgade olycksfallsförsäkringar har du som registrerad dock inte rätt begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas om kravet kan anses vara uppenbart ogrundat. 

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsats kan de ändå behandlas om du samtyckt till behandlingen eller om de behövs för att uppgöra, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot behandling

Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter. Om du som registrerad invänder mot behandlingen av personuppgifter får personuppgiften inte längre behandlas vilket kan påverka handläggningen av ditt försäkrings- och ersättningsärende.

Om det finns en lagenlig skyldighet att behandla personuppgifter har du inte rätt att invända mot behandlingen. Du har inte heller rätt att invända mot behandlingen om personuppgifterna behövs för att uppgöra, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Som registrerad har du alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Som ett komplement till din rätt att granska dina personuppgifter så har du även rätt få sådana personuppgifter som du lämnat till oss överförda till dig.

Rätt att få dina personuppgifter överförda finns dock inte om behandlingen av personuppgifterna behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Begäran om användning av rättigheter

Om du önskar att använda någon av dina rättigheter kan du med följande blankett ”begäran om nyttjande av registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen ange vilken rättighet du önskar nyttja och om möjligt ange vilka uppgifter din begäran avser och varför du vill använda dig av rättigheten.

Din begäran besvaras utan dröjsmål och senast inom en månad från att vi mottagit din begäran. Om Alandia vägrar att utföra åtgärden enligt din begäran, informerar vi det lagliga skälet till det och bifogar anvisningar hur du kan besvära dig över svaret.

Missnöje med behandling av personuppgifter

I fall du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning så kan du vända dig till Alandia Försäkrings dataskyddsombud Lukas Hellman, dpo@alandia.com eller föra ditt ärende till Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå, Bangårdsvägen 9, 6:e vån, 00520 Helsingfors, e-post: tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi

Ändring av personuppgiftspolicyn

Alandia Försäkring förbehåller sig rätten att göra ändringar i sin Personuppgiftspolicy, om ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Vi uppmuntrar dig att kontrollera innehållet i personuppgiftspolicyn regelbundet.